STATUT

STATUT
KLUBU ŻEGLARSKIEGO „KOTWICA” W ROGOŹNIE WLKP.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania.

§1
Klub nosi nazwę: Klub Żeglarski „KOTWICA”

§2
Siedzibą Klubu jest przystań żeglarska nad jeziorem Rogozińskim ul. Mała poznańska 31

§3
1. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§4
Klub może tworzyć z innymi stowarzyszeniami związki stowarzyszeń i przystępować do innych stowarzyszeń.

§5
1. Barwami Klubu są:  biało-niebieska
2. Emblematem Klubu jest:  znak kotwicy z napisem: KŻ KOTWICA.
3. Znakiem Klubu jest:  znak kotwicy z napisem: KŻ KOTWICA.
4. Klub używa pieczęci o treści:
Klub Żeglarski
„KOTWICA”
ul. Mała poznańska 31
64-610 Rogoźno Wlkp.

§6
Teren działania
Klub prowadzi swoje działania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Rozdział II
Cel główny, cele szczegółowe i sposoby ich realizacji

§7
Cel główny – misja Klubu
1. Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportów wodnych i rekreacji na wodzie szczególnie żeglarstwa regatowego i turystycznego.

§8
Cele szczegółowe działalności Klubu:
1. Popularyzacja, organizowanie i rozwijanie żeglarstwa w możliwie wielu formach.
2. Podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego.
3. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży (w oparciu o zajęcia żeglarskie we wszystkich możliwych formach)
4. Umożliwienie wszystkim zainteresowanym korzystania z rekreacji na wodzie, kształtowania wzorów społecznych kulturalnego aktywnego spędzania wolnego czasu
5. Rozwijanie zainteresowania żeglarstwem jego etosem i historią.
6. Propagowanie nowoczesnych form żeglarstwa śródlądowego i morskiego.
7. Rozwijanie świadomości pro ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych (mórz, jezior, rzek) oraz czynne uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony naturalnego środowiska wodnego.

§9
Realizacja celów statutowych
1) Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie osób uprawiających sport i turystykę żeglarską.
2. Organizowanie kursów i szkoleń żeglarskich.
3. Organizacją imprez żeglarskich (regat, rejsów, itp.).
4. Udział w imprezach organizowanych przez inne kluby i organizacje do tego powołane.
5. Nabywanie i utrzymanie w należytym stanie sprzętu żeglarskiego.
6. Utrzymywanie i rozbudowa przystani żeglarskiej i lokali klubowych.
7. Wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i propagandowych w miarę potrzeb i możliwości.
8. Współpracę z innymi klubami żeglarskimi.
9. Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć, mających na celu realizację statutowych zadań klubu.

2) Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie Klubu – prawa i obowiązki.

§10
1) Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
2) Klub posiada
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych.

§11
Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, o ile:
1. Wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację członkostwa
2. Uiści wpisowe w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Klubu.
3. Zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu w drodze uchwały.

§12
Osoby niepełnoletnie, spełniające warunki określone w §10 zobowiązane są przedstawić dodatkowo pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

§13
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu.
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu..
3. Używać znaczka klubowego.
4. Uczestniczyć w zebraniach Klubu.
5. Poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.
6. Reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych i turystycznych.

§14
Członkowie nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie nie posiadają biernych i czynnych praw wyborczych do statutowych organów Klubu.

§15
1) Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu
2) Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach klubu,
3)Członkowie wspierający mają ponadto prawo:
1. Nosić znaczek klubowy.
2. Korzystać z ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd.

§16
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Branie czynnego udziału w pracach Klubu.
2. Ścisłe przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał POZŻ i władz Klubu oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie amatorskim.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Dbanie o mienie Klubu.
5. Godne reprezentowanie barw Klubu.

§17
1. Członkiem Honorowym może zostać członek zwyczajny lub wspierający, któremu przyznano ten tytuł ze względu na zasługi i wybitny wkład w działalność i rozwój klubu:
2. Przyznanie tytułu dokonuje się na wniosek zarządu zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia członków.
3. Członek Honorowy uprawniony jest do noszenia złotej odznaki klubu.

§18
Członkostwo Klubu ustaje wskutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2. Skreślenia z listy członków Klubu
3. Wykluczenie członka z Klubu.
4. Likwidacji Klubu.
5. Śmierci członka i utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§19
1. Członek Klubu może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji statutowych i regulaminowych działań Klubu.
2. Wykluczenie z Klubu może nastąpić na mocy uchwały Zarządu w przypadku:
• Istotnego naruszenia interesów Klubu,
• Nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, uchwał Zarządu lub innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie,
• Nieopłacanie składek członkowskich za okres 2 lat
•  Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3. Za przekroczenie i nie przestrzeganie przez członków Klubu postanowień regulaminu oraz zarządzeń władz Klubu przewiduje się następujące sankcje:
• Upomnienie,
• Zawieszenie czasowe w prawach członka,
• Wykluczenie.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu.

§20
1.Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą.

§22
Walne Zebranie Członków może odbywać posiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne.

§23
Do kompetencji Walnego Zebrania Zwyczajnego należy:
1. Wybór władz Klubu.
2. Rozpatrywanie działalności klubu, jego władz i udzielanie im absolutorium.
3. Uchwalenie zmian w statucie Klubu.
4. Uchwalenie planów działalności Klubu oraz zatwierdzenie budżetu Klubu.
5. Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu.
6. Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu.

§24
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się raz do roku po zamknięciu roku obrachunkowego.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się co 4 lata zgodnie z upływem kadencji Zarządu.
3. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność, co najmniej 50% członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4.  Uchwały w sprawach: Zmiany Statutu Klubu lub likwidacji Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
5. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§25
W przypadku braku wymaganej w §24 ilości członków w I terminie przewiduje się odbycie Walnego Zebrania w II terminie bez wymogu 50% ilości członków.

§26
1. Walne Zebranie Nadzwyczajne może być zwołane:
1. Na żądnie Komisji rewizyjnej Klubu.
2. Na wniosek 1/3 członków Klubu, złożony Zarządowi na piśmie.
3. Na podstawie uchwały zarządu Klubu.
2. Posiedzenie nadzwyczajne winno być zwołane w terminie najpóźniej 1 miesiąca od daty wystąpienia o jego zwołanie.
3. Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Nadzwyczajnego mogą być wyłącznie sprawy dla załatwienia, których zostało zwołane.

§27
Zarząd jest organem wykonawczym powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§28
1. Zarząd Klubu składa się z 3- 9 osób, w tym:
• Komandor
• Vice Komandor
• Vice Komandor
• Kapitan portu
• Bosman
• Skarbnik
• Sekretarz
• Członkowie zarządu
2. Zarząd przydziela funkcje, zakresy działania na swym pierwszym posiedzeniu,
3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Klubu składają minimum dwaj członkowie Zarządu, w tym Komandor Klubu lub Vice Komandor Klubu i inny członek Zarządu powołany uchwałą Zarządu.
4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowanych zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Komandor Klubu lub Vice Komandor Klubu i inny członek Zarządu powołany uchwałą Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc
7. Jeden członek Zarządu może wykonywać więcej niż jedną funkcję.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Klubu.

§29
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
2. Realizacja celów Klubu,
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Klubu
5. Kierowanie działalnością Klubu.
6. Zwoływanie zebrań.
7. Przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie w prawach oraz wykluczenie członków.
8. Ustalenie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych Klubu.
9. Ustalenie regulaminów (np. korzystanie z urządzeń Klubu).
10. Wnioskowanie o przyznanie tytułu Honorowego członka klubu.
11. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej
12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu.

§30
1. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w czasie trwania kadencji, ma on prawo dokooptować członków, jednakże w ilości nie większej niż 1/3 składu wybranego przez Walne Zgromadzenie.
2. Dokooptowani członkowie muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie winno się przeprowadzić wybory uzupełniające.

§31
Uchwały Zarządu Klubu obowiązują wszystkich członków Klubu. Od uchwały Zarządu członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§32
Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna powołana przez walne Zebranie jest organem kontrolnym działalności Klubu w okresie kadencji.

§33
1. Komisja Rewizyjna składa się przynajmniej z 3 członków w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, nie piastujących żadnej funkcji we władzach Klubu.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, ma ona prawo dokooptować odpowiednią ilość członków.
3. Dokooptowani członkowie muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie winno się przeprowadzić wybory uzupełniające.

§34
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności gospodarczo-finansowej Klubu.
2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu.
3. Inicjowanie zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu oraz zebrania Zarządu.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
5. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

Rozdział V
Dochody i majątek Klubu.

§35
Majątek Klubu powstaje z:
1. Składek członkowskich.
2. Darowizn.
3. Spadków.
4. Zapisów.
5. Dochodów z własnej działalności.
6. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
7. Ofiarności publicznej.

§36
1. Klub prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
3. Działalność gospodarcza Klubu jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.
4. Księgowość Klubu jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na cele statutowe Klubu
6. Klub ma prawo zatrudniać osoby na podstawie umowy o pracę, oraz innych umów zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§37
Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

§38
Wstąpienie do Klubu jest równoznaczne z uznaniem obowiązującego Statutu.

§39
Działalnością Klubu regulują przepisy prawne:
1. Prawo o stowarzyszeniach z 1989 (Dz. U. nr 20 p.104).z późniejszymi zmianami
2. Ustawa o kulturze fizycznej z 1984 (Dz. U. Nr 34 p. 181). z późniejszymi zmianami – jako akt szczególny.

§40
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.